Jazykové kurzy (samoplátci) / Language courses (self-payers)

For English, please, scroll down.

Vážení studenti,

rádi bychom Vám nabídli možnost přihlásit se do on-line jazykových kurzů pořádaných naší společností James Cook Languages.

TYTO KURZY NEJSOU HRAZENY SPOL. EmbedIT. Zájemci o kurz si kurzovné hradí vlastními zdroji (bankovním převodem). 

On-line skupinové kurzy

 • Podzimní semestr (od října 2020 do ledna 2021) 
 • Celkově 15x 90 minut
 • 3-6 studentů ve skupině 
 • 1x 90 minut týdně
 • Lekce probíhají před 9:00 a po 15:00
 • Realizováno online (Skype, Google Hangouts, etc. dle domluvy s lektorem)
 • Skupiny tvořeny na základě úrovní a časových možností studentů 
 • Nabídka platná pro kurzy angličtiny a češtiny pro cizince 
 • Cena: 4 999 Kč s DPH/student/semestr 
 • Poznámka: Kurz bude otevřen pro minimální počet 3 účastníků 


Pokud o jazykový kurz máte zájem, prosíme Vás o vyplnění registračního formuláře níže, který slouží současně jako závazná objednávka Vašeho kurzu. 

Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. Následně budete vyzvání k vyplnění online testu. Vypracování testu trvá 40-90 min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete po zkopírování odkazu (https://jcl.cz/sluzby/online-testy/) také později. 

Vyplnění formuláře a online testu je pro zájemce o výuku povinné a jeho vyplnění je možné do termínu uzavření registrací. Test nemusíte vyplnit pokud jste docházel/a do našeho kurzu do Srpna 2020. 

V případě jakýchkoliv dotazů k jazykové výuce nás kontaktujte na miriam.alsharua@jcl.cz.


Postup zajištění objednávky a zahájení výuky:

 • Objednávku výuky je možné podat do 18. 09. 2020. 
 • V termínu 28. 9. - 2. 10. 2020 proběhne potvrzení výuky (objednávek) studentům a vystavení faktur. Úhradu kurzu je nutné provést do 5 pracovních dnů. Jazykový kurz nebude zahájen bez úhrady kurzovného všemi studenty.
 • Jazykové kurzy budou zahajovány průběžně od 12. 10. 2020 


Dear students, 

We would like to offer you the opportunity of enrolling for on-line language courses organized by our company James Cook Languages. 

THESE COURSES ARE NOT PAID BY EmbedIT. Those interested in the course will pay the course fee by using their own resources (through bank transfer).

On-line Group Courses

 • Autumn semester (from October 2020 to January 2021) 
 • 15x 90 minutes in total
 • 3-6 students per group
 • 1x 90 minutes per week
 • Lessons either before 9:00 a.m. or after 3:00 p.m.
 • Conducted online (Skype, Google Hangouts, etc. upon agreement with the teacher)
 • Groups formed on the basis of students’ level and time possibilities
 • Offered for English, Czech for Foreigners
 • Price: CZK 4 999/student/semester 
 • Note: at least 3 participants are required for a course to be opened

If you are interested in a language course, please fill in the registration form below which also serves as a binding order for your course. 

After filling out and clicking on the "SEND" button, the form will be automatically sent to James Cook Languages. You will then be prompted to complete an online test. It takes 40-90 minutes to complete the test (depending on your language skills) and you can also take it later via the link (https://jcl.cz/en/services/online-tests/).

Filling in the form and taking the online test is mandatory for those interested in the courses and they must be completed before the deadline for registration. You do not have to complete the test if you attended our course until August 2020.

If you have any questions about the language courses, please contact us at miriam.alsharua@jcl.cz.


Procedure for ordering and starting lessons:

 • Orders of courses can only be submitted by 18 September 2020
 • Between 28 September and 2 October 2020, the orders of courses will be confirmed to students and invoices issued. The payment for the course must be made within 5 working days. The language course will not start unless the course fee is paid by all students.
 • The language courses will be started progressively from 12 October 2020

Dodavatel / Provider

James Cook Languages s.r.o.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

IČ: 26753456; DIČ: CZ 26753456, DIČ pro DPH: CZ 699006155

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 91558.

James Cook Languages s.r.o.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1

Company ID: 26753456; Tax ID.: CZ 26753456, VAT no.: CZ 699006155

Registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section C, File 91558

Objednatel / Client

Osobní údaje Objednatele / Personal data of the Client:

Fakturační údaje / Billing information:

Specifikace kurzu / Course specification:

Preference jazykové výuky / Language course preferences:

Uveďte, kdy NEMŮŽETE docházet na lekce / Specify when you CANNOT attend the lessons.

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday