cport
slogan

Aktuality

Co se u nás v poslední době událo?

Smluvní podmínky pravidelných kurzů

Čl. I Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi School of Languages s.r.o. a zákazníky – studenty veřejných jazykových kurzů.

Čl. II Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

a) Smluvní vztah mezi School of Languages s.r.o. (dále „dodavatel“) a studentem veřejných jazykových kurzů (dále „odběratel“) vzniká na základě online registrace na webových stránkách školy.

Čl. III Předmět plnění

a) Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v jazykových kurzech pro veřejnost (dále jen “výuka”).

b) Předmětem plnění není prodej nebo dodávka studijních materiálů.

Čl. IV Cena

a) Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzů.

Čl. V Platební podmínky

a) Platba kurzovného je možná následujícími způsoby:

 • převodem na bankovní účet dodavatele
 • hotově v kancelářích dodavatele
 • body z benefitních programů (viz níže)
 • fakturou pouze na základě písemné objednávky vystavené podnikatelským subjektem – plátcem kurzu.

b) Platbu je nutné provést do 10 kalendářních dnů od obdržení potvrzení objednávky a zároveň dříve než 10 kalendářních dnů před zahájením kurzu. Po uplynutí stanovené lhůty splatnosti rezervace na místo v kurzu zaniká a může být nabídnuto jiným zájemcům.

c) Dodavatel přijímá body z následující benefitních programů od společností:

 • Benefity a.s. – www.benefity.cz
 • Benefit Management – www.benefit-plus.cz
 • Cafeteria systems – www.cafeteriasystems.cz
 • Sodexo – http://cz.benefity.sodexo.com/
 • Endered – http://benefitycafe.cz

Čl. VI Storno podmínky

a) V případě stornování kurzu dodavatel účtuje následující poplatky:

 • stornování objednávky kurzu v termínu delším než 10 dní před zahájením kurzu: 25 % z ceny kurzu
 • stornování v termínu kratším než 10 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu
 • stornování po termínu zahájení kurzu: 100 % z ceny kurzu.

Čl. VII Výuka

a) Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, vánočních prázdnin a o Velikonočním pondělí, případně v dalších dnech uvedených při objednání.

b) Minimální počet studentů v jedné skupince je stanoven na 5. Maximální počet je stanoven na 8, nedohodne-li se dodavatel s odběratelem jinak. Pokud skupina nedosáhne minimálního počtu studentů, nebude tento kurz otevřen a studentům bude nabídnut jiný termín výuky nebo individuální kurz. V případě, že student nebude tuto změnu akceptovat, má nárok na vrácení celé částky za výuku. School of Languages s.r.o., Burzovní Palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, tel.: 221 832 600 e-mail: jazyky@jcl.cz, www.jcl.cz

c) Jazyková výuka směřuje k přípravě pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Rozhodnutí MŠMT č.j. 10 640/2008-23 ze dne 25.7.2008 ve znění pozdějších předpisů) pro jazyky anglický, německý a francouzský v souladu s ustanovením § 51 ods. 1 písm. f) zákona o DPH ve spojení s ustanovením § 57 odst. 1 písm. f) zákona o DPH a je tedy od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet osvobozena.

d) Dodavatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě je povinen navrátit objednateli plnou částku kurzovného.

e) Dodavatel je oprávněn kurz zrušit v jeho průběhu jen z vážných důvodů. V takovém případě je povinen objednateli navrátit poměrnou částku kurzovného za všechny neodučené hodiny.

f) Dodavatel si vyhrazuje právo v nutných případech změnit lektora v kurzu. Tento fakt není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a nezakládá důvod k navrácení kurzovného.

g) Student je oprávněn v průběhu kurzu z vlastní vůle nebo na doporučení lektora změnit kurz. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do něhož chce student přestoupit. Pokud student chce z vlastní vůle přestoupit do kurzu vyšší úrovně, je dodavatel oprávněn toto přestoupení podmínit úspěšným zvládnutím rozřazovacího testu pro danou úroveň.

h) Není-li student přítomen na výuce, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 30 minut po zahájení výuky.

i) V případě absence lektora kurzu zajistí dodavatel odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, výuka v daném termínu se neuskuteční a dodavatel o tom vyrozumí studenty neprodleně po rozhodnutí o neuskutečnění výuky. Takto neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu, nejpozději však v týdnu/týdnech bezprostředně po předpokládaném termínu ukončení kurzu.

Čl. VIII Certifikát

a) Každý student, který dokončí jazykový kurz, má nárok na certifikát o absolvování kurzu.

b) Certifikát je zaslán elektronicky na emailovou adresu uvedenou při přihlášení do kurzu.

Čl. IX Reklamace

a) Reklamace se uplatňuje pouze písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

b) Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.

c) Odběratel je povinen uplatnit nároky z vad výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne realizace výuky. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

Čl. X Ochrana osobních údajů

a) Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.

b) Dodavatel neposkytne údaje o studentech třetím osobám.

c) Odběratel dává dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

d) Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. School of Languages s.r.o., Burzovní Palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, tel.: 221 832 600 e-mail: jazyky@jcl.cz, www.jcl.cz

Čl. XI Závěrečná ustanovení

a) Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky společnosti School of Languages, s.r.o. se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 a jsou platné ode dne 1. 9. 2013. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.


© 2018 James Cook Languages s.r.o.