cport
slogan

Aktuality

Co se u nás v poslední době událo?

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky:

  1. Objednavatel se zavazuje, že před uskutečněním semináře uhradí na základě faktury vystavené společností James Cook Languages s.r.o. celkovou cenu za účast. Lhůta splatnosti je 10 dní ode dne vystavení faktury. Nejpozději však před zahájením kurzu.
  2. Pokud se přihlášená osoba nemůže semináře zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka. O této skutečnosti je však objednavatel povinen informovat James Cook Languages s.r.o. alespoň 1 den před konáním semináře.
  3. Závaznou objednávku lze zrušit výhradně formou písemného oznámení (pošta/fax/email) doručeného James Cook Languages s.r.o. nejpozději 15 dnů před konáním semináře.
  4. V případě neúčasti na semináři nebo zrušení objednávky méně než 15 dní před konáním semináře bude James Cook Languages s.r.o. účtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny semináře.
  5. V případě pozdní úhrady vystavených faktur bude za každý den prodlení účtován úrok z prodlení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky.
  6. V případě plného obsazení semináře si James Cook Languages s.r.o. vyhrazuje právo přihlášku neakceptovat. V takovém případě bude přihlašovatel neprodleně informován.
  7. James Cook Languages s.r.o. si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti místo nebo termín konání semináře. O této skutečnosti bude přihlašovatel neprodleně informován. Pokud ke změně dojde 15 či méně dní před termínem konání semináře, nebude v případě neúčasti na programu uplatňována sankce dle bodu 4.
  8. Každý účastník semináře obdrží před jeho zahájením podrobné organizační informace.

© 2018 James Cook Languages s.r.o.